GDPR

GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, tak aby nedošlo k porušeniu Vašich práv.

1.    Prevádzkovateľ a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje v zmysle zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov je spoločnosť GOYA Vitality s. r. o., Levočská 1/2101, 851 01 Bratislava, IČO: 56 010 702, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 175391/B. Prevádzka: Kaštieľ  Voderady, Zichyho námestie 250/2, 919 42 Voderady
E-mailová adresa prevádzkovateľa: reception@kastielvoderady.sk.

2.    Sprostredkovateľ

Prístup ku chráneným osobným údajom dotknutých osôb môžu mať sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov, ktorí ich spracúvajú v mene prevádzkovateľa. Opis kategórií príjemcov: Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, zdravotné poisťovne, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, miestne príslušný správca dane, lekár vykonávajúci lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, exekútor, súd, komerčné poisťovne, vzdelávacie spoločnosti, zmluvní partneri poskytujúci externé služby auditov účtovnej uzávierky a iných auditov, účtovníctva, technickej údržby a servisu výpočtovej techniky, technickej údržby a servisu bezpečnostného kamerového systému, pracovnej zdravotnej služby, externých právnych služieb a pod. 

3.    Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom (klient, zákonný zástupca maloletého dieťaťa, splnomocnenec klienta ).

4.    Rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby

a.     titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, e-mail, telefón, povolanie, údaje o zdravotnom stave uvedené v zdravotnom dotazníku pre konzultácie s lekárom/zdravotníckym pracovníkom/masérom/terapeutom/cvičiteľom údaje zo zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby vedenej jej všeobecným lekárom/špecializovaným lekárom, ktoré ste nám poskytli, údaje o zdravotnom stave vedené dokumentácii prevádzkovateľa,

b.      obrazové záznamy z kamerového systému prevádzkovateľa,

c.     súbory cookies pri prehliadaní webstránky www.kastielvoderady.sk. Informácie k spracúvaniu súborov cookies nájdete na tomto linku: https://www.kastielvoderady.sk/subory-cookies/.

5.    Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

a.     Evidencia klientov a identifikácia klientov v rámci objednávacieho systému

Spracúvanie osobných údajov na základe čl. 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba) a čl. 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. c)  všeobecného nariadenia o ochrane údajov  (splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa). Uzatváranie a plnenie zmlúv, vrátane objednávok a faktúr
Spracúvanie osobných údajov na základe čl. 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba) a čl. 13 ods. 1 písm. f) zákona
o ochrane osobných údajov/ čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov  (oprávnený záujem prevádzkovateľa). 

b.    Vedenie účtovníctva a s tým súvisiacej dokumentácie

Spracúvanie osobných údajov na základe čl. 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa).

c.     Bezpečnosť a ochrana majetku, monitorovanie fyzických osôb kamerovým systémom.

Spracúvanie osobných údajov na základe čl. 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem prevádzkovateľa).

d.    Uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa voči dotknutej osobe (súdne spory, vymáhanie pohľadávok a pod.)

Spracúvanie osobných údajov na základe čl. 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem prevádzkovateľa).

e.     Marketingová komunikácia

Spracúvanie osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov/čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dotknutej osoby).

Právny základ spracúvania osobných údajov - legislatíva:

·       Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov,

·       Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov),

·       Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

·       Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,

·       Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,

·       Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,

·       Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

6.    Zásady spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle zásady zákonnosti, zásady obmedzenia účelu, zásady minimalizácie osobných údajov, zásady správnosti, zásady minimalizácie uchovávania, zásady integrity a dôvernosti a zásady zodpovednosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.    Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov sú nasledovné:

a.     Právo na prístup k osobným údajom - právo na informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame a tiež na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov.

b.     Právo na opravu osobných údajov - v prípade že spracúvame neaktuálne alebo nepresné údaje dotknutej osoby (napr. zmena adresy) máte právo nás o tom informovať a požadovať opravu spracúvaných osobných údajov. 

c.     Právo na výmaz osobných údajov ak už  nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, ak ste odvolali súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov, prípadne ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne.  

d.     Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak namietate správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak Vaše údaje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov už nepotrebujeme, ale potrebujete ich na účel uplatnenia právneho nároku alebo namietate zákonnosť spracúvania osobných údajov ktorých spracúvanie nie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

e.     Právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

f.      Právo namietať spracúvanie osobných údajov - právo namietať profilovanie, t.j. automatizované spracúvanie osobných údajov, ak k nemu dochádza.

g.     Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania - dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.    Poskytovanie osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta v zmysle §13 zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a vyššie uvedenej legislatívy. Prevádzkovateľ osobné údaje neposkytuje ani nesprístupňuje tretím stranám, s výnimkou príjemcov osobných údajov z dôvodov v zmysle nariadenia o ochrane osobných údajov a v zmysle plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

V mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje klientov sprostredkovatelia podľa bodu 2).

9.    Cezhraničný prenos osobných údajov

K cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov nedochádza.

10.         Profilovanie osobných údajov

K automatizovanému spracúvaniu osobných údajov nedochádza.

11.         Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania v zmysle § 10 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu uchovávame najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
Účtovné doklady uchovávame po dobu desiatich rokov.
Osobné údaje spracúvané na marketingové účely uchovávame pokiaľ svoj súhlas s ich spracúvaním neodvoláte, najdlhšie však po dobu piatich rokov.

12.         Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Máte právo poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: reception@kastielvoderady.sk.

V Bratislave, 01.03.2024

 

Reštaurácia a kaviareň

Otváracie hodiny

Pondelok - Utorok: zatvorené (na objednávku)

Streda - Nedeľa: 12:00 - 20:00 hod.

 

Naše najbližšie podujatia

20.7.2024 (sobota)

Letné prehliadky kaštieľa so sprievodcom

2.8. - 4.8.2024 (piatok - nedeľa):

Golfový víkendový pobyt

 

 

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím